KABARETON – GAJDA, RYBARSKI, ZAMACHOWSKI 27.08.2021